RF Power Table


dBm
Volts
Watts
75 dBm 1257.43 V 31.62 kW
74 dBm 1120.69 V 25.12 kW
73 dBm 998.81 V 19.95 kW
72 dBm 890.19 V 15.85 kW
71 dBm 793.39 V 12.59 kW
70 dBm 707.11 V 10.00 kW
69 dBm 630.21 V 7.94 kW
68 dBm 561.67 V 6.31 kW
67 dBm 500.59 V 5.01 kW
66 dBm 446.15 V 3.98 kW
65 dBm 397.64 V 3.16 kW
64 dBm 354.39 V 2.51 kW
63 dBm 315.85 V 2.00 kW
62 dBm 281.50 V 1.58 kW
61 dBm 250.89 V 1.26 kW
60 dBm 223.61 V 1.00 kW
59 dBm 199.29 V 794.33 W
58 dBm 177.62 V 630.96 W
57 dBm 158.30 V 501.19 W
56 dBm 141.09 V 398.11 W
55 dBm 125.74 V 316.23 W
54 dBm 112.07 V 251.19 W
53 dBm 99.88 V 199.53 W
52 dBm 89.02 V 158.49 W
51 dBm 79.34 V 125.89 W
50 dBm 70.71 V 100.00 W
49 dBm 63.02 V 79.43 W
48 dBm 56.17 V 63.10 W
47 dBm 50.06 V 50.12 W
46 dBm 44.62 V 39.81 W
45 dBm 39.76 V 31.62 W
44 dBm 35.44 V 25.12 W
43 dBm 31.59 V 19.95 W
42 dBm 28.15 V 15.85 W
41 dBm 25.09 V 12.59 W
40 dBm 22.36 V 10.00 W
39 dBm 19.93 V 7.94 W
38 dBm 17.76 V 6.31 W
37 dBm 15.83 V 5.01 W
36 dBm 14.11 V 3.98 W
35 dBm 12.57 V 3.16 W
34 dBm 11.21 V 2.51 W
33 dBm 9.99 V 2.00 W
32 dBm 8.90 V 1.58 W
31 dBm 7.93 V 1.26 W
30 dBm 7.07 V 1.00 W
29 dBm 6.30 V 794.33 mW
28 dBm 5.62 V 630.96 mW
27 dBm 5.01 V 501.19 mW
26 dBm 4.46 V 398.11 mW
25 dBm 3.98 V 316.23 mW
24 dBm 3.54 V 251.19 mW
23 dBm 3.16 V 199.53 mW
22 dBm 2.82 V 158.49 mW
21 dBm 2.51 V 125.89 mW
20 dBm 2.24 V 100.00 mW
19 dBm 1.99 V 79.43 mW
18 dBm 1.78 V 63.10 mW
17 dBm 1.58 V 50.12 mW
16 dBm 1.41 V 39.81 mW
15 dBm 1.26 V 31.62 mW
14 dBm 1.12 V 25.12 mW
13 dBm 1.00 V 19.95 mW
12 dBm 890.19 mV 15.85 mW
11 dBm 793.39 mV 12.59 mW
10 dBm 707.11 mV 10.00 mW
9 dBm 630.21 mV 7.94 mW
8 dBm 561.67 mV 6.31 mW
7 dBm 500.59 mV 5.01 mW
6 dBm 446.15 mV 3.98 mW
5 dBm 397.64 mV 3.16 mW
4 dBm 354.39 mV 2.51 mW
3 dBm 315.85 mV 2.00 mW
2 dBm 281.50 mV 1.58 mW
1 dBm 250.89 mV 1.26 mW
0 dBm 223.61 mV 1.00 mW
-1 dBm 199.29 mV 794.33 uW
-2 dBm 177.62 mV 630.96 uW
-3 dBm 158.30 mV 501.19 uW
-4 dBm 141.09 mV 398.11 uW
-5 dBm 125.74 mV 316.23 uW
-6 dBm 112.07 mV 251.19 uW
-7 dBm 99.88 mV 199.53 uW
-8 dBm 89.02 mV 158.49 uW
-9 dBm 79.34 mV 125.89 uW
-10 dBm 70.71 mV 100.00 uW
-11 dBm 63.02 mV 79.43 uW
-12 dBm 56.17 mV 63.10 uW
-13 dBm 50.06 mV 50.12 uW
-14 dBm 44.62 mV 39.81 uW
-15 dBm 39.76 mV 31.62 uW
-16 dBm 35.44 mV 25.12 uW
-17 dBm 31.59 mV 19.95 uW
-18 dBm 28.15 mV 15.85 uW
-19 dBm 25.09 mV 12.59 uW
-20 dBm 22.36 mV 10.00 uW
-21 dBm 19.93 mV 7.94 uW
-22 dBm 17.76 mV 6.31 uW
-23 dBm 15.83 mV 5.01 uW
-24 dBm 14.11 mV 3.98 uW
-25 dBm 12.57 mV 3.16 uW
-26 dBm 11.21 mV 2.51 uW
-27 dBm 9.99 mV 2.00 uW
-28 dBm 8.90 mV 1.58 uW
-29 dBm 7.93 mV 1.26 uW
-30 dBm 7.07 mV 1.00 uW
-31 dBm 6.30 mV 794.33 nW
-32 dBm 5.62 mV 630.96 nW
-33 dBm 5.01 mV 501.19 nW
-34 dBm 4.46 mV 398.11 nW
-35 dBm 3.98 mV 316.23 nW
-36 dBm 3.54 mV 251.19 nW
-37 dBm 3.16 mV 199.53 nW
-38 dBm 2.82 mV 158.49 nW
-39 dBm 2.51 mV 125.89 nW
-40 dBm 2.24 mV 100.00 nW
-41 dBm 1.99 mV 79.43 nW
-42 dBm 1.78 mV 63.10 nW
-43 dBm 1.58 mV 50.12 nW
-44 dBm 1.41 mV 39.81 nW
-45 dBm 1.26 mV 31.62 nW
-46 dBm 1.12 mV 25.12 nW
-47 dBm 1.00 mV 19.95 nW
-48 dBm 890.19 uV 15.85 nW
-49 dBm 793.39 uV 12.59 nW
-50 dBm 707.11 uV 10.00 nW
-51 dBm 630.21 uV 7.94 nW
-52 dBm 561.67 uV 6.31 nW
-53 dBm 500.59 uV 5.01 nW
-54 dBm 446.15 uV 3.98 nW
-55 dBm 397.64 uV 3.16 nW
-56 dBm 354.39 uV 2.51 nW
-57 dBm 315.85 uV 2.00 nW
-58 dBm 281.50 uV 1.58 nW
-59 dBm 250.89 uV 1.26 nW
-60 dBm 223.61 uV 1.00 nW
-61 dBm 199.29 uV 794.33 pW
-62 dBm 177.62 uV 630.96 pW
-63 dBm 158.30 uV 501.19 pW
-64 dBm 141.09 uV 398.11 pW
-65 dBm 125.74 uV 316.23 pW
-66 dBm 112.07 uV 251.19 pW
-67 dBm 99.88 uV 199.53 pW
-68 dBm 89.02 uV 158.49 pW
-69 dBm 79.34 uV 125.89 pW
-70 dBm 70.71 uV 100.00 pW